Odesláním přihlášky souhlasíš se zpracováním tvých osobních údajů více zde :

Svým podpisem stvrzuji, že se chci stát členem spolku Národní studentská organizace z.s. (dále jen „Spolek”), že jsem se seznámil se Stanovami, rozumím jejich významu a přistupuji k nim a jsem hotov podřídit se výrokům Spolku ve věci mého členství.

Zavazuji se, že v případě vzniku členství budu plnit práva a povinnosti člena Spolku, která mi přísluší a budu se aktivně podílet na naplňování cílů Spolku.

Souhlasím s tím, aby přihláška byla podána písemnou nebo elektronickou formou k rukám předsedy Spolku. Písemné doručení přihlášky je možné jejím zasláním na adresu sídla Spolku anebo osobně do rukou předsedy Spolku či jím pověřené osoby. Doručení přihlášky elektronickou formou je možné vyplněním elektronické přihlášky vytvořenou předsedou Spolku.

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů a jejich zpracováním podle níže uvedených zásad.

Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlašuji, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. jsem informován:

že v souvislosti s mým členstvím ve Spolku je spolek, jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, věk, e-mail (dále jen „osobní údaje“),

že právním důvodem zpracování osobních údajů je smlouva, na jejímž základě je založeno mé členství ve Spolku,

že osobní údaje budou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů Spolku, zveřejňování informací o činnosti Spolku a plnění jeho účelu, včetně všech s tím souvisejících činností a aktivit Spolku,

že osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu mého členství a dále nejvýše po dobu 4 let ode dne, kdy přestanu být členem Spolku.

že spolek může předat osobní údaje příslušným orgánům veřejné správy za účelem žádosti o dotace na činnost Spolku.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR zpracovával Spolek jako správce moje jméno, příjmení, fotografie, videa a zvukové záznamy za účelem spolkového marketingu vč. veřejné prezentace na webu a sociálních sítích, zveřejňování ve výročních zprávách a dalších informačních materiálech o činnost spolku.

Beru na vědomí, že souhlas lze kdykoliv odvolat a to písemnou či elektronickou formou žádostí doručenou předsedovi Spolku.

Písemně se souhlas odvolá zasláním žádosti na adresu sídla Spolku anebo doručením osobně do rukou předsedy Spolku či jím pověřené osoby; elektronickou formou je možné souhlas odvolat zasláním scanu či fotografie žádosti na e-mailovou adresu: predseda@studentskaorg.cz

Beru na vědomí, že mám právo:

na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů, které se mě týkají a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

stanoví-li tak zákon na výmaz osobních údajů nebo na omezení jejich zpracování či přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Kontakt na osobu odpovědnou ve Spolku za oblast ochrany osobních údajů:

Adresa: Slovenská 5511, 76001 Zlín

E-mail: predseda@studentskaorg.cz